Özet: Bu çalışmada 20 kW soğutma kapasitesine sahip buhar sıkıştırmalı çevrim ile çalışan bir vinç kabin klimasına termosifon tipi döngülü bir ısı borusu eklenmiştir. Isı borusunun evaporatörü, BSÇ kondenseri ile kompresör arasındaki hatta eklenmiştir. Isı borusunun kondenseri ise mevcut kondenserin üzerine yerleştirilmiştir. Isı borusu, kompresörden çıkan sıcak R450A soğutucu akışkanından ısı çekerek, soğutucu akışkanın kızgınlığını azaltmaktadır. Bu sayede sistemin kondenser yükünün bir kısmı ısı borusundan atılarak, mevcut kondenser yükü azaltılmıştır. Yükü azalan kondenserdeki doyma sıcaklığı düşmektedir. Isı borusunun BSÇ’ye olan etkisi bu çalışmada deneysel olarak incelenmiştir. Isı borusu devreye girdiğinde sistemdeki kondenzasyon sıcaklığı dış ortam sıcaklığına göre değiştirilerek, ısı borusunun sistem üzerindeki etkileri incelenmiştir. R450A soğutucu akışkanının kondenzasyon sıcaklığı 0,5 – 0,8 °C aralığında düşürülmüştür. Sistemin EER değerinin 60 °C dış ortam sıcaklığında ise %9 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimler: Soğutma Çevrimi, Isı Borusu, R450A   Abstract: in this study, a thermosiphon type looped heat pipe is added to a crane cabin air conditioner operating with a vapor compression cycle with a cooling capacity of20 kW. The evaporator ofthe heat pipe is added to the refrigerant line between the VCC condenser and the compressor. The condenser ofthe heat pipe is placed on the existing condenser. The heat pipe absorbs heat from the bot R450A refrigerant coming out ofthe compressor, reducing the superheating of the gas. in this way, a part ofthe condenser load ofthe system is removed from the heat pipe and the current condenser load is reduced. The saturation temperature in the condenser with reduced load is decreased. The effect ofthe heat pipe on the VCC was investigated experimentally in this study. When the heat pipe is activated, the condensation temperature in the system is changed by changing the outdoor temperature, and the effects ofthe heat pipe on the system effect are examined. The condensation temperature ofthe R450A gas was reduced in the range of0.5 – 0.8 °C. it was observed that the EER value ofthe system increased by 3% at an outdoor temperature of60 °C.

Keywords: Vapor Compression Cycle, Heat Pipe, R450A

  GİRİŞ İklim değişikliği, dünya çapında çevresel sorunlar arasında en büyük tehditlerden biri haline gelmiştir. Artan sera gazı emisyonları, atmosferdeki sera etkisini artırarak küresel ısınmayı tetiklemektedir. Bu nedenle, endüstriyel sektörler ve tüketici ekipmanları gibi alanlarda çevre dostu ve sürdürülebilir çözümlere yönelik arayışlar hızla artmaktadır. Soğutma sistemlerinde küresel iklim değişikliğine etki eden en önemli iki parametre soğutucu akışkanın küresel ısınma katsayısı (GWP) ve enerji tüketimine bağlı olarak CO2 emisyonudur. Günümüz şartlarında ortaya çıkan yaptırımlar ile bu iki değerin azaltılması hedeflenmekte ve bu yönde adımlar atılmaktadır. Yüksek küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip olan hidroflorokarbon (HFC) soğutucu akışkanlarının aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmak ve mevcut soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde düşük GWP değerlerine sahip çalışma sıvılarını kullanmak amacıyla çeşitli HFC/HFO karışımları test edilmekte, kaydedilmekte ve ticarileştirilmektedir (Raabe, 2016). R134a’ya alternatif olarak hafif yanıcı saf HFO’lar önerilmektedir. Bu nedenle, asıl ilgi, ASHRAE tanımlama kategorisi altında Al yanıcı olmayan, toksik olmayan sıvılar olarak sınıflandırılan HFC/HFO karışımlarına yöneliktir. R450A (Mota-Babiloni vd 2015) ve R513A (Kontomaris vd, 2013), safHFO’ların (R1234yf veya R1234ze(E)) kullanımının uygun olmadığı sistemlerde R134a’nın yerini almak üzere geliştirilen örnek karışımlardır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaları karşılaştırmalı olarak ele almaktadır (Park C vd, 2015). Bunlar aşırı soğutmalı çevrimler, genişleme işleminden iş geri kazanımı metotları, çok kademeli çevrimlerdir. Aşırı soğutma BSÇ’lerin COP’sini belirgin miktarda arttınnaktadır. Isı boruları ise uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Bu borular (Maydanik YF, 2005-2014), (Vasiliev LL,2005), kaynaklarda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada, etkisi incelenen ısı borusu termsifon tipinde döngülü bir ısı borusudur. Bu tip ısı boruları ile ilgili literatür özet (Siedel B vd, 2015) daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır Son zamanlarda, özellikle veri merkezlerinin soğutulmasında, BSÇ’le birlikte kademeli çalışan döngü tipi ısı boruları çalışmaları yapılmaktadır. BSÇ’ne ait evaporatör ve buharlaştırıcının ortaklaşa kullanıldığı ısı borularının veri merkezinin soğutma giderlerine etkisi incelenmektedir. Soğutma çevrimindeki yağın olumsuz etkisini gidermek için bazı uygulamalarda ısı borusu için ayrı evaporatör ve kondenserin kullanıldığı uygulalarda mevcuttur. BSÇ ile çalışan döngü tip ısı borularında yoğuşan akışkanın pompa ile evaporatöre aktarıldığı bütünleşmiş bir sistem üzerinde araştırma yapılmıştır (Dong vd, 2017). Pompalanan ısı borusu akışkan döngüsünün enerji verimliliği açısından önemli olduğu, ancak yükselen dış hava sıcaklığıyla soğutma kapasitesinin önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir. Küçük bir veri merkezi için pasif soğutma amacıyla minyatür bir pompa destekli döngü tipi ısı borusu ünitesi geliştirmiştir. Bu ünite, klima sistemlerine kıyasla düşük güç tüketimi ve yüksek enerji verimlilik oranına (EER) sahiptir (Zhou vd, 2017). BSÇ döngüsü, içerisinde sıvıya karışmış bir miktar yağ bulundurur. Bu yağ, ısı borusunun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. (Wang Z vd., 2015), sistemlerini ısı borusu ve BSÇ için ayrı buharlaştırıcılar ve kondenserlerle tasarlamışlardır. Isı borusunun kondenseri dış ortam sıcaklığı arttığında ve BSÇ’nin devreye girmesi gerektiğinde, BSÇ ‘nin evaporatörü olarak işlev görür. Yapılan deneyler, soğuk, ılıman ve sıcak iklim koşullarında ısı borusunun tek başına çalıştığında ve BSÇ ile çalıştığında enerji verimlilik oranının önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Kondenserde yoğuşan buhar, kendiliğinden evaporatöre geri akabilen bir yapıda bulunmaktadır. Pasif soğutma sistemlerinde altta kondenser bulunduğunda, sıvı soğutucu akışkanın pompalanması gerekmektedir. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrımının bir elemanı olarak kullanılan ısı borusu çalışmaları da mevcuttur. Nakkaew vd, kompresör ile kondenser arasındaki hatta monte edilen bir ısı borusu ile soğutma çevrimindeki akışkan soğutulmaktadır.  Boru hattı üzerinde ısı borularını taşıyan ve aynı zamanda ısıyı ısı borusu evaporatörüne aktaran bakır blok mevcuttur. Blok üzerinde 6 adet ısı borusu takılmıştır. Isı borusu kondenseri ise altı borulu düz kanatlı yapıdadır. Kompresör çıkışındaki borudan geçen soğutma çevrimi akışkanı, ısı transferi nedeniyle ısı borusundaki R134a soğutucu akışkanını kaynatır. Buhar, borunun kanatlı bölümüne ulaştığında, havaya doğru ısı transferiyle soğur ve yoğuşur. Yoğuşan soğutucu akışkan, fitil üzerinden ısı borusunun evaporatör kısmına geri döner. Isı borusunun kanatlı kondenser bölgesi, soğutma sisteminin kondenserine yakın monte edildiği için kondenser fanı tarafından tahrik edilen dış hava da ısı borusu kondenserinin üzerinden geçer. Başka bir çalışmada pencere tipi klimalı sisteme bir ısı borusu eklenmiştir. (Eidan vd, 2021). Soğutucu akışkan ile evaporatör çıkışında kılcal boru arasında bir bağlantı sağlanmıştır. Kılcal boru, ısı borusunun altına yerleştirilmiştir, evaporatör çıkışındaki boru ise ısı borusunun üst kısmına yerleştirilmiştir. Kılcal boru çevresinde kaynayan ısı borusu akışkanı soğutma sistemindeki akışandan ısı çekerek aşırı soğutma değerini arttırır, ısı borusunun üst kısmında bulunan emiş hattı borusu etrafında yoğuşur ve sistemindeki akışanın aşırı kızdırma değerini arttırır. Bu sistem kullanılarak, soğutma kapasitesi (%2-5) arttırılmıştır. Yüksek dış ortam şartlarında çalışan klimalarda (vinç kabin klimaları, çöl şartlarında çalışan klimalar gibi.) yüksek doyma sıcaklıklarına çıkabilen akışkanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte vinç kabini gibi hareket eden yerlerde çalışan klimaların maruz kaldıkları dış ortam sıcaklıkları ani olarak değişebilmektedir. Dış ortam sıcaklıklarının ani pik değerlerinde klima kompresörü devreden çıkmaktadır. Hem yüksek sıcaklığa çıkabilen hem de basıncı çok yükselmeyen mevcut akışkanların GWP değerleri günümüz şartlarına göre yüksek kalmaktadır. (Yılmaz vd, 2022). 10 kW gücünde bir vinç klimasında termosifon tip ısı borusu kullanmıştır. Bu çalışmada, bir endüstriyel soğutucunun kompresör çıkışı ile kondenser girişi arasında buharlaştırıcısı bulunan bir ısı borusu adapte edilerek BSÇ üzerinde deneysel bir çalışma yapılmıştır. Isı borusu, döngülü termosifon tipi bir ısı borusudur. Isı borusunda çalışma sıvısı olarak Rl 34a soğutucu akışkanı kullanılmıştır. Isı borusunun kondenseri ise mevcut kondenserin üstüne akuple olarak yerleştirilmiştir. BSÇ’de kullanılan R515B yeni nesil soğutucu akışkanından ısıyı çekerek dış havaya aktarır. Kondenser hava giriş sıcaklıkları değiştirilerek ısı borusunun soğutma çevrimine katkısı deneysel olarak belirlenmiştir. Bu deneyde, ısı borusu devreye girdiğinde, kondenser yoğuşma basıncı ve sıcaklığında bir miktar düşüş meydana gelmiştir. Bunun sonucunda sistemde COP artışı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, ise diğer çalışmanın devamı olarak aynı sistem, 20 kW gücünde bir vinç klimasına uygulanmıştır. Bu klimada soğutucu akışkan olarak R450A kullanılmıştır. Bu akışkanın Ashrea güvenlik sınıfı Al, ODP’si sıfır ve GWP’si ise 547’dir. Isı borusundaki  akışan  ise  Rl34A’dır.  Isı  borusunun R450A akışkanı ile daha yüksek kapasiteli bir sistem üzerindeki etkileri incelenmiştir.   Materyal ve Metot Bu çalışmada imal edilen 20 kW soğutma kapasitesindeki vinç klimasının şematik çizimi ve ölçme noktaları şekil 1’de görülmektedir. Soğutma çevrimi yarı hermetik pistonlu kompresör, kanatlı borulu bir evaporatör ve bir kondenser ile termostatik tipte bir genleşme vanasından oluşmaktadır. Isı borusunun evaporatörü, Şekil ]’den de görülebildiği gibi kompresör çıkışı ile kondenser arasına konumlandırılmıştır. Isı borusu kondenseri ise soğutma sistemi kondenserinin üstündedir. Kondenser fanında emilen havanın bir kısmı ısı borusu kondenseri üzerinden geçmektedir. Soğutma çevriminde R450A soğutucu akışkanı kullanılırken, ısı borusunda ise Rl34A akışkanı kullanılmıştır.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şeması ve ölçüm noktaları: (I) kompresör girişi, (2) kompresör çıkışı, (3) ısı borusu evaporatör çıkışı, (4) kondenser çıkışı ve (5) genleşme valfı çıkışı.

  Şekil 1’de gösterilen ısı borusu evaporatörü ve kondenseri arasındaki küresel vana ile akış kesilerek ısı borusu devreden çıkarılabilmektedir. Bu sayede ısı borulu ve ısı borusuz sistem karşılaştırılabilmiştir. Soğutma çevrimi Şekil 2’den de görülen P-h diyagramı üzerinden açıklanabilir. Kompresörden çıkan kızgın buhar fazındaki R450A akışkanı öncelikle 2 noktasından ısı borusunun evaporatörüne girmektedir. Isı borusu evaporatöründe R450A akışkanı ile Rl34A akışkanı arasında ısı geçişi meydana gelmektedir. Isı borusunda bulunan Rl34A akışkanı kaynayarak, R450A akışkanının soğumasını sağlamaktadır. Isı borusu evaporatöründen çıkan 3 noktasındaki kızgın buhar fazında bulunan R450A akışkanı kondensere daha düşük kızgınlıkta girmektedir. Bu sayede kondenserden çevreye atılması gereken ısıl gücünün bir kısmı ısı borusu evaporatörüne aktarıldığı için kondenser yükü azaltılmış olur. Azalan yük nedeniyle kondenser yoğuşma sıcaklığı bir miktar azalır. Isı borusu evaporatöründeki kaynayan Rl34A akışkanı buharlaşarak ısı borusu kondenserine gider. Burada üzerindeki ısıyı çevreye atarak yoğuşur ve ısı borusu evaporatörüne geri dönerek çevrimini tamamlar. Deneyler bir test odasında yapılmıştır. Test odası evaporatör ve kondenser odası olarak iki bölümden oluşmaktadır. Kondenser odası sabit bir yükte soğutulurken, evaporatör odası ise sabit bir yükte ısıtılmaktadır. Bu sayede kondenser odası sıcaklığı 30 -60 °C arasında kontrol edilebilmektedir. Evaporatör odası ise 20-21 °C aralığında sabit tutulmaktadır. Deney boyunca termostatik genleşme vanasının ayarı değiştirilmemiştir. Testlerde değişken parametre kondenser hava giriş sıcaklığıdır. Kondenser giriş havası sıcaklığı 40 °C, 50 °C ve 60 °C olarak değiştirilmiştir.

Şekil 2. Çevrim P-h Diyagramı

  Deneylere başlandıktan sonra test odası kondenser hava giriş ve evaporatör hava giriş sıcaklıkları kontrol edilmektedir. Şekil 3’te 60 °C deney sürecindeki (ısı borusu vanası açık ve kapalı) evaporatör ve kondenser hava sıcaklıkları grafik olarak sunulmuştur. Deney süresince sistem rejime oturduktan sonra 20 dakikalık setler şekilde kayıtlar alınmıştır. Üç ortam sıcaklığı için vana açık ve kapalı olmak üzere 6 adet veri kaydı alınmıştır.

Şekil 3 60 °C Deneyi İç ve Dış Ortam Sıcaklıkları

  Aynı hava sıcaklık şartları için, 20. dakikanın sonunda küresel vana kapatılarak ısı borusu devre dışı bırakılmaktadır. Sistem tekrar denge haline ulaştığında ısı borusuz deney kayıtları yine 20 dakika boyumca kaydedilmektedir.   Soğutma çevriminde kompresör girişi, çıkışı ve ısı borusu hattında basınç ölçülmektedir. Sıcaklıklar ise her ünitenin giriş çıkışında ölçülmektedir. Aynı zamanda kompresörün harcadığı elektrik gücü kaydedilmektedir.   Ölçüm ekipmanları ile ilgili bilgiler Tablo l ‘de sunulmuştur. Tablo l ‘de aynı zamanda her bir ekipmanın doğruluk değerleri de görülmektedir. Tablo 1. Ölçüm ekipmanları

Ölçülen, basınç, sıcaklık ve güç değerleri kullanılatak yapılan hesaplamalarda belirsizlik analizi yöntemi kullanılarak hata analizi yapılmıştır. Ölçümler 1 saniye aralıklarla kayıt altına alınmıştır. Kompresör akışkan debisi üreticiden alınan kütlesel debi polinomundan elde edilmiştir. Polinomdan elde edilen kütlesel debisi 20 °C emiş sıcaklığı için verilmiştir. Kütlesel debi deney anındaki emiş sıcaklığına göre aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Burada v = v(Tı, Pı ) kompresör girişinde ölçülen basınç ve sıcaklıktaki akışkanın özgül hacmidir. Isı borusunun soğutma kapasitesi ısı borusu evaporatör hattından geçen soğutucu akışkan özeliklerine göre şeklinde hesaplanabilir. Burada 2 ve 3 noktalarındaki entalpiler sırası ile h2 ve h3 olarak belirtilmiştir. Soğutma sistemi evaporatör kapasitesi ise   evaporatör giriş ve çıkışındaki entapi farkından hesaplanır. Sistemin kondenser kapasitesi ise aşağıdaki gibi kondenser giriş ve çıkışı arasındaki entalpi farkı ile belirlenebilir.   Kompresör tarafından soğutucu akışkana birim zamanda aktarılan iş aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.     Burada hı kompresör girişindeki entalpi, h2 ise çıkışındaki entalpi değeridir. Böylece çevrimin performans katsayısı ise     şekilde ifade edile bilir. Sistemin EER değeri ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.     Burada Pk kompresör tarafından çekilen elektrik gücünü göstermektedir.   Bulgular ve Tartışmalar Dış ortam sıcaklığı 40 °C olan test için elde edilen değerler Tablo 2’te sunulmuştur. Isı borusu açıkken kondensere giren akışkanın sıcaklığı 75.8 °C’den 60.2 °C’ye kadar düşürülerek 15.6 °C’lik bir kızgınlık alma değeri elde edilmiştir. Isı borusu açık iken kondenser doyma basıncı 1.3 MPa değerinden 1.27 MPa değerine düşürülmüştür. Bu kısımda beklenildiği gibi kondensere  giren  akışkanın  kızgınlığı  alınarak, kondenser yükü bir miktar azaltılmıştır. Bu sayede kondenser doyma basıncı düşürülmüştür. Aynı trend tekrar vana açıldığı zaman da gözlemlenmiştir. Tablo 2. 40 °C R450A Sıcaklık ve Basınçları   Tablo 3, 50 °C dış ortam sıcaklığında gerçekleştirilen bir testte elde edilen verileri sunmaktadır. Deneyde, ısı borusunun kondenser kısmına giren akışkanın sıcaklığı 87.1 °C’den 71.8 °C’ye indirilerek 15.3 °C’lik bir kızgınlık düşümü elde edilmiştir. Aynı zamanda, ısı borusu açıkken kondenserin doyma basıncı 1.60 MPa’dan 1.57 MPa’la düşmektedir. Bu yöntemle kondenser yükü bir miktar azaltılarak akışkanın kızgınlığı alınmış ve böylece kondenser doyma basıncı bir miktar düşürülmüştür. Tablo 3. 50 °C R450A Sıcaklık ve Basınçları Tablo 4’te, dış ortam sıcaklığının 60 °C olduğu bir test için elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. İlgili deneyde, ısı borusunun açık olduğu durumda, kondensere giren akışkanın sıcaklığı 95.8 °C’den 84.8 °C’ye kadar düşürülerek 11 °C’lik bir kızgınlık alma değeri elde edilmiştir. Aynca, ısı borusu açık olduğunda kondenserin doyma basıncı 1.99 MPa’dan 1.96 MPa’la düşürülmüştür. Bu işlemle birlikte, kondensere giren akışkanın kızgınlığı alınarak kondenser yükü bir miktar azaltılmış ve sonuç olarak kondenserin doyma basıncı düşürülmüştür.   Tablo 4. 60 °C R450A Sıcaklık ve Basınçları Sonuçlar Elde edilen deney sonuçlarına göre ısı borusu kondenserden atılması gereken kapasiteyi, soğutııcu akışkan kızgınlığını azaltarak bir miktar düşünrıektedir. Bu sayede kondenser doyma basıncında bir miktar düşme meydana gelmiştir. Tablo 5’da Tablo 2’ten elde edilen sıcaklık ve basınç değerleri kullanılarak birinci yasa analizleri gerçekleştirilmiştir. Isı borusunun devreye girmesiyle beraber güç tüketimi 7.95 kW değerinden 7.86 kW değerine düşmüştür. Bunun başlıca nedenlerinden birisi kondenser basıncının düşmesidir. Kondenser basıncının düşmesiyle beraber kompresör soğutma kapasitesinin 19.16 kW’tan 19.19 kW’ta yükseldiği gözlemlenmiştir. Tablo 6 ve Tablo 7’de ise sırasıyla 50 °C ve 60 °C için elde edilen veriler verilmiştir. Çevrimde hem güç tüketimi azalırken hem de soğutma kapasitesi arttırılmıştır. Bunun sonucunda COP değeri 3.12’den 3.19’a aratılarak %2’lik bir COP artışı elde edilmiştir. Isı borulu ve ısı borusuz deneylerin hesaplanan COP değerleri Şekil 4’te sunulmuştur. Şekilden de gözlemlenebileceği gibi, ortam sıcaklığı arttıkça ısı borusunun COP artışına olan etkisi artmaktadır. 50 °C’de deney şartlarında kondenser odası ortam sıcaklığı 1 °C civarında artış gösterdiğinden kaynaklı bu sıcaklık değerinde COP için beklenen bir artış gözlemlenememiştir. Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

  • Isı borulu soğutma çevriminde, ısı borusu devreye girdiğinde COP artış göstermektedir.
  • Isı borusu sistemde kompresör çıkış sıcaklığı, ısı borusuz sisteme göre daha düşüktür.
  • Isı borusu sistemde güç tüketimi ısı borusuz sisteme göre daha düşüktür.
  • Isı borusu sistemin soğutma kapasitesini artırmıştır.

    Şekil 4. Kondenser Sıcaklığına Göre COP Değişimleri Tablo 5. 40 °C Kondenser Giriş Havası Sıcaklığında Yapılan     Tablo 6. 50 °C Kondenser Giriş Havası Sıcaklığında Yapılan Test Sonuçlan   Tablo 7. 60 °C Kondenser Giriş Havası Sıcaklığında Yapılan Test Sonuçlan     Semboller     Kaynaklar   E.W. Lemmon, M.L. McLinden, 2014 “Reference fluid thermodynamic and transport properties (REFPROP), version 9.1”, NIST Standard Reference Database 23 , Gaithersburg, MD. Wang Z, Zhang X, Li Z, et al., 2015, Analysis on energy effıciencyof an integrated heat pipe system in data centers. Appl Therm Eng; 90: 937-944. Dong J, Lin Y, Deng S, et al., 2017, Experimental investigation of an integrated cooling system driven by both liquid refrigerant pump and vapor compressor. Energy Build; 154:560-568. Zhou F, Wei C and Ma G., 2017, Development and analysis of a pump-driven loop heat pipe unit for cooling a small data center. Appl Therm Eng; 124: 1169-1175. Eidan AA, Alshukri MJ, Al-Fahham M, et al., 2021, Optimizing the performance of the air conditioning system using an innovative heat pipe heat exchanger. Case Stud Therm Eng; 26: 101075. Raabe, G., 2016, Molecular simulation studies in hydrofluoroolefine (HFO) working fluids and their blends. Sci.Technol. Built Environ. 22, 1-13. Mota-Babiloni,  A.,  Navarro-Esbri,  J.,  Barragan­ Cervera, A., Moles, F., Peris, B., 2015b. Drop-in analysis of an intemal heat exchanger in a vapour compression system using Rl234ze(E) and R450A as altematives for Rl34a. Energy 90, 1636-1644. Kontomaris, K., Kulankara, S., Kauffman, J.P., 2013. A reduced global warming potential replacement for HFC-134a in centrifugal chillers: XPJO measured performance and projected climate impact. HVAC&R Res 19, 857-864. Nakkaew S, et al. Application of the heat pipe to enhance the performance of the vapor compression refrigeration system. Case Stud Therm Eng 2019; 15: 100531. Maydanik YF., 2005, Loop heat pipes. Appl Therm Eng; 25: 635-657. Vasiliev LL., 2005, Heat pipes in modem heat exchangers. Appl Thenn Eng; 25: 1-19. Maydanik YF, Chemysheva MA and Pastukhov VG., 2014, Review: loop heat pipes with flat evaporators. Appl Therm Eng; 67: 294-307. Siedel B, Sartre V and Lefevre F., 2015, Literature review: steady-state modelling of loop heat pipes. Appl Therm Eng; 75: 709-723. Yılmaz, M.; Erdoğan, A.K.; Özdemir, M. , 2023, Experimental study on improving the performance of vapor compression cycle by using loop-type heat pipe. Proc. Inst. Mech. Eng. Part E J. Process Mech. Eng.

Leave a comment